เปลี่ยนแปลงรายการ

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง ขนาดกล่อง ขนาดน้ำหนักแต่ละรายการ

REQUEST UPDATE BOOKING ORDER

https://mkpservice.shippop.dev/update/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
tracking_code String รหัสใช้ในการติดตามพัสดุ
data{0}{parcel} Object ส่งมาเป็น UPDATE PARCEL OBJECT

BOOKING RESPONSE OBJECT

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
weight Float น้ำหนักของพัสดุ หน่วยเป็น กรัม เช่น 500
width Float ความมกว้าง ของกล่องพัสดุ หน่วยเป็น เซนติเมตร
length Float ความมยาว ของกล่องพัสดุ หน่วยเป็น เซนติเมตร
height Float ความมสูง ของกล่องพัสดุ หน่วยเป็น เซนติเมตร

RESPONSE UPDATE BOOKING ORDER

การตอบกลับ ของ SHIPPOP ถ้าหากสำเร็จ

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
code yes Integer 400 : ข้อมูลผิด
404 : ไม่พบ Purchase นี้