เช็คว่าสถานะ

ส่งข้อมูลเพื่อเช็คว่าสถานะ ของรายการ

REQUEST TRACKING ORDER

https://mkpservice.shippop.dev/tracking/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
tracking_code String รหัส Tracking ID เพื่อเช็คว่าสถานะเป็นอย่างไรอยู่

Response

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
order_status String - wait : รอ confirm รายการ
- booking : อยู่ระหว่างการนำสินค้าส่งขนส่ง
- shipping : อยู่ระหว่างการจัดส่ง
- complete : รายการสำเร็จ
- cancel : รายการถูกยกเลิกด้วยอะไรก็ตาม
COD
- pending_transfer : รายการเตรียมโอนเงินคืน
- transferred : รายงานโอนเงินคืนแล้ว
- cancel_transfer : รายการยกเลิกการโอนคืน (เช่นรายการตีคืน)
order_cancel_detail yes String เหตุผลที่โดนยกเลิก จะมีเมื่อ order_status = cancel
courier_code String รหัสขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้
state[]{} yes Object ตอบกลับเป็น STATE OBJECT
states[] yes Array แสดงเมื่อ order_status เป็น shipping และ complete
code yes Integer 400 : ข้อมูลผิด
404 : ไม่พบ Tracking_code นี้
price Number ราคาของ Parcel นี้
fuel_surcharge Number ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
remote_surcharge Number ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่พิเศษ
travel_surcharge Number ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
sms_surcharge Number ค่าบริการเสริม (SMS)

STATE OBJECT

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
datetime Datetime วันที่และเวลาของสถานะอัพเดท
location String บอกว่า state นี้ของอยู่ที่ไหน
description String คำอธิบายของ state นี้ว่าทำอะไรเป็นอย่างไร
latlong yes String Lat, Long ตัวอย่าง ‘12304.1123,12314.00013’
signature yes String เป็น URL รูปภาพจะมีได้ก็ต่อเมื่อสำเร็จ

ตัวอย่างเลข tracking code ตามสถานะ

ช่ือ ( Parameter ) ประเภท และ คำอธิบาย ตัวอย่าง Tracking code
wait รอยืนยัน EY337001268TH
booking เตรียมจัดส่ง SHP001776294 , EY570508677TH
shipping อยู่ระหว่างจัดส่ง 860000018463
complete ส่งสินค้าเรียบร้อย EY337001461TH , J170100379
cancel รายการโดนยกเลิก EY337002590TH
return รายการตีกลับ 860000021300, 6300040979