รายงานการจัดส่ง

ใช้สำหรับเช็คว่าในระหว่างวันที่ - วันที่มีการจัดส่งรายการอะไรบ้าง

REQUEST REPORT DELIVERED

https://mkpservice.shippop.dev/report-delivered/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
start_date date วันที่เริ่มต้น เป็น Y-m-d : 2016-03-01
end_date date วันที่สิ้นสุด เป็น Y-m-d : 2016-04-30
email yes string email ที่ใช้ในการสร้างรายการตอน Booking API

RESPONSE REPORT DELIVERED

การตอบกลับ ของ SHIPPOP

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
code yes Integer 400 : ไม่สำเร็จเพราะไม่ถูกต้อง จะมีเมื่อ error เท่านั้น
data[] Array Object ตอบกลับเป็น REPORT DELIVERED OBJECT

REPORT DELIVERED OBJECT

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
tracking_code String รหัสใช้ในการติดตามพัสดุ
courier_tracking_code String รหัส Tracking ของขนส่งนั้นๆเช่น EMS
datetime_shipping datetime วันที่ขนส่ง เป็น Y-m-d H:i:s
weight Float น้ำหนักของพัสดุ เป็นกรัม
price Float ราคาค่าบริการ
courier_code String รหัสขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้

รายงานการจัดส่ง ( เก็บเงินปลายทาง )

สำหรับแสดงข้อมูลรายงานที่มีการใช้งาน เก็บเงินปลายทาง

REQUEST REPORT COD

https://mkpservice.shippop.dev/report-cod/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
filter_date string SHIPPING : ค้นหาจากวันที่จัดส่ง
TRANSFER : ค้นหาจากวันที่โอนคืน
start_date Date วันที่เริ่มต้นค้นหา ( 0000-00-00, Y-m-d )
end_date Date ค้นหาถึงวันที่ ( 0000-00-00, Y-m-d )
token yes String สำหรับยืนยันตัวตนแทนการใช้ email สำหรับลูกค้าที่เป็น SHIPPOP B2C เท่านั้น
email yes String สำหรับยืนยันตัวตน สำหรับลูกค้าที่เป็น SHIPPOP B2C เท่านั้น

RESPONSE REPORT COD

การตอบกลับ ของ SHIPPOP

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
data yes Array Object ตอบกลับเป็น Array Object ( มีเฉพาะ Status true เท่านั้น )
code yes Integer 400 : ไม่สำเร็จเพราะไม่ถูกต้อง จะมีเมื่อ error เท่านั้น
message yes String ข้อความที่บอกว่า Error ส่วนไหน

REPORT COD OBJECT

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
tracking_code String Shippop Code
courier_tracking_code String หมายเลขติดตามจากขนส่ง
datetime_shipping datetime วันที่ขนส่ง เป็น Y-m-d H:i:s
datetime_transfer datetime วันที่ทาง SHIPPOP โอนเงินคืน
cod_status String - wait_transfer : รอตรวจสอบ
- pending_transfer : รายการเตรียมโอนเงินคืน
- transferred : รายงานโอนเงินคืนแล้ว
- cancel_transfer : รายการยกเลิกการโอนคืน (เช่นรายการตีคืน)
destination_name String ชื่อผู้รับ ( ปลายทาง )
cod_charge Float ค่าธรรมเนียม SHIPPOP
cod_amount Float ยอดเก็บเงินหลายทาง
cod_total Float ยอดเงินที่ SHIPPOP โอนคืน
receipt_id String หมายเลขใบเสร็จ
receipt_id_url String Receipt link for print