เช็คราคาแต่ละขนส่ง

ดึงข้อมูลเพื่อเช็คราคาแต่ละขนส่ง

REQUEST GET PRICE

https://mkpservice.shippop.dev/pricelist/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
promo_code yes String รหัสส่วนโปรโมชั่น ถ้ามี ( ยังไม่เปิดให้ใช้งาน )
data Array จำนวนของที่จะส่งเข้ามาเช็คราคาส่งมาได้หลายชิ้นเป็น Array
data[{key}] Array Object ส่งมาเป็น GET PRICE DATA OBJECT

GET PRICE DATA OBJECT

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
from Object ที่อยู่ต้นทาง เป็น Address Object
to Object ที่อยู่ปลาtยทาง เป็น Address Object
parcel Object ขนาดของพัสดุ เป็น Parcel Object
courier_code yes String รหัสขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้
showall yes Integer 0 (default) : แสดงเฉพาะขนส่งที่ใช้งานได้
1 : แสดงทั้งหมด

RESPONSE GET PRICE

การตอบกลับ ของ SHIPPOP ถ้าหากสำเร็จ

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
code yes Integer 400 : ไม่สำเร็จเพราะไม่ถูกต้อง จะมีเมื่อ error เท่านั้น
data Array จำนวนของที่จะส่งเข้ามาเช็คราคาส่งมาได้หลายชิ้นเป็น Array
data[{key}] Array Object ส่งเป็น Object และ key ที่ส่งเข้ามา
Data[{key}] [{courier_code}] Array Object ส่งเป็น Object โดยมีคีย์ตาม courier_code เป็น COURIER DATA OBJECT

Courier Data Object

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
price Integer ราคาค่าขนส่ง
- รวมค่าขนส่งกรณีเป็นพื้นที่พิเศษ
- รวมค่าขนส่งกรณีเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
- รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
estimate_time String เงื่อนไขระยะเวลาการส่งของ ไม่เกิน กี่วัน / ชั่วโมง
available Boolean True : ขนส่งสามารถจัดส่งได้
False : ขนส่งไม่สามารถจัดส่งได้
courier_code String คีย์ขนส่ง
error_code String สามารถตรวจสอบ error_code ได้ที่ Get price error code table
courier_name String ชื่อขนส่ง
remark yes String เหตุผลที่ทำไมจัดส่งไม่ได้ / หรือเงื่อนไขในการจัดส่ง
notice yes String ประกาศแจ้งให้ทราบ
price_fuel_surcharge yes Integer ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
price_remote_area yes Integer ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่พิเศษ
price_travel_area yes Integer ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
price_island_area yes Integer ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่เกาะ

ตัวอย่างการใช้งาน :