ยืนยันรายการใบสั่งซื้อ

ยืนยันว่ารายการใบสั่งซื้อนั้นๆ จะทำการจัดส่งจริงหรือเก็บเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

REQUEST CONFIRM PURCHASE

https://mkpservice.shippop.dev/confirm/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
purchase_id Integer เลขที่ใบสั่งซื้อจาก Shippop

RESPONSE CONFIRM PURCHASE

การตอบกลับ ของ SHIPPOP ถ้าหากสำเร็จ

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
code yes Integer 400 : ข้อมูลผิด
404 : ไม่พบ Purchase นี้

ตัวอย่างการใช้งาน