ยกเลิกรายการส่งของ

ใช้สำหรับยกเลิกรายการส่งของ จะยกเลิกได้ หลังจาก ยืนยันการจ่ายเงิน ( API Confirm ) และ ต้องยังไม่ได้นำพัสดุไปส่ง

REQUEST CANCEL ORDER

https://mkpservice.shippop.dev/cancel/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
tracking_code String SP tracking_code

RESPONSE CANCEL

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
status boolean True : สำเร็จ False : ยกเลิกไม่สำเร็จ
code string code error
message string message error

ตัวอย่างการใช้งาน