สร้างรายการจัดส่ง :

ส่งข้อมูลยืนยันว่าจะสร้างรายการจัดส่ง หรือ เป็นการออกใบสั่งซื้อ

REQUEST BOOKING ORDER

https://mkpservice.shippop.dev/booking/

POST

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
api_key String Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน
email String Email ของพ่อค้าแม่ค้า...
promo_code yes String รหัสส่วนโปรโมชั่น ถ้ามี ( ยังไม่เปิดให้ใช้งาน )
token yes String สำหรับยืนยันตัวตนแทนการใช้ email สำหรับลูกค้าที่เป็น SHIPPOP B2C เท่านั้น
domain yes String หากมี token จะต้องส่งมาคู่กับ domain สำหรับยืนยัน domain กับที่ลูกค้ากรอกในระบบ SHIPPOP B2C
url[success] String กรณีใช้ payment form ถ้าสำเร็จให้ไปหน้าไหน
url[fail] String กรณีใช้ payment form ถ้าไม่สำเร็จให้ไปหน้าไหน
data Array จำนวนของที่จะส่งเข้ามาเช็คราคาส่งมาได้หลายชิ้นเป็น Array
data[{key}] Array Object ส่งมาเป็น BOOKING DATA OBJECT

BOOKING DATA OBJECT

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
from Object ที่อยู่ต้นทาง เป็น Address Object
to Object ที่อยู่ปลายทาง เป็น Address Object
parcel Object ขนาดของพัสดุ เป็น Parcel Object
product[{key}] Array Object ข้อมูล เป็น Product Object
courier_code String รหัสขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้
remark yes String ระบุหมายเหตุเพิ่มเติมสำหรับการสร้างรายการ
starttime yes Time กำหนดเวลาในการเข้ารับสินค้า (สำหรับเลือกขนส่ง Skootar เท่านั้น)
finishtime yes Time กำหนดเวลาที่สินค้าจะถึงผู้รับ (สำหรับเลือกขนส่ง Skootar เท่านั้น)
cod_amount yes integer ยอดเก็บเงินปลายทาง
insurance_code yes String รหัสประกันขนส่ง
declared_value yes Integer มูลค่าสินค้า
branch_id yes String สำหรับขนส่ง Kerry Offline
pre_barcode yes String Tracking Code (สำหรับขนส่งบ้างประเภท)

RESPONSE BOOKING ORDER ( กรณี Payment Form = 0 ) : ไม่มีฟอร์มจ่ายเงินต้องทำการ Confirm เองอีกรอบ

การตอบกลับ ของ SHIPPOP ถ้าหากสำเร็จ

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
status Boolean True : สำเร็จ
False : ไม่สำเร็จ
code yes Integer 400 : ไม่สำเร็จเพราะไม่ถูกต้อง จะมีเมื่อ error เท่านั้น
data Array จำนวนของที่จะส่งเข้ามาเช็คราคาส่งมาได้หลายชิ้นเป็น Array
data[{key}] Array Object ตอบกลับเป็น BOOKING RESPONSE OBJECT
purchase_id Integer เลขที่ใบสั่งซื้อจาก Shippop
payment_url yes String Url เพื่อไปหน้าชำระเงิน
total_price Float ยอดราคารวมของ Purchase นี้

BOOKING RESPONSE OBJECT

ช่ือ ( Parameter ) Optional Type ประเภท และ คำอธิบาย
price Float ราคาของ Parcel นี้
from Object ที่อยู่ต้นทาง เป็น Address Object
to Object ที่อยู่ปลาtยทาง เป็น Address Object
parcel Object ขนาดของพัสดุ เป็น Parcel Object
courier_code String รหัสขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้
status Boolean True : รายการ booking ได้ไม่มีปัญหา
False : รายการไม่สำเร็จ
tracking_code String รหัสใช้ในการติดตามพัสดุ
courier_tracking_code String รหัส Tracking ของขนส่งนั้นๆเช่น EMS
discount Float ส่วนลด
cod_amount yes Integer ยอดเก็บเงินปลายทาง
cod_charge yes Float ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง
price_fuel_surcharge yes Integer ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
price_remote_area yes Integer ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่พิเศษ
price_travel_area yes Integer ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
price_island_area yes Integer ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่เกาะ

ตัวอย่างการใช้งาน :